Your Journey Step by step..Din resa steg för steg..Your Journey Step by Step..Tu Viaje Paso a Paso

....1 Choose your destination..1 Välj din destination..1 Valitse määränpääsi..1 Elige tu destino....

....

In the first step you choose where you want to go.

When planing a journey you start by deciding the type of trip that you want: Do you want to go trekking? A week on the beach? Maybe a city weekend?

The destination of your Equality Journey may be a specific department, a team or a working content or process. In this step you connect equality to the quality policy of the organisation.  A limited and well-chosen target field will make easier the following steps of your journey.

..

I detta första steg väljer du vart du vill resa.

När du planerar en resa börjar du med att välja vilken sorts resa du vill göra: En trekking-tur? En vecka på stranden? Kanske en storstadsweekend? 

Din jämlikhetsresas mål kan vara en avdelning, ett team eller ett arbetsområde. I detta steg kopplar du jämlikhet till organisationens kvalitetsarbete. Ett begränsat och välvalt arbetsområde kommer att underlätta de följande stegen.

..

Ensin valitset, mihin haluat matkustaa.

Kun suunnittelet matkaa, aloitat valitsemalla, millaiselle matkalle haluat lähteä: Vaellukselle? Viikon rantalomalle? Pitkäksi viikonlopuksi suurkaupunkiin?

Tasa-arvomatkasi päämääränä voi olla osasto, tiimi tai jokin tietty työn osa-alue. Tässä kohdassa kytket tasa-arvon organisaation laatutyöhön. Kohteen tarkka valinta ja rajaus on avuksi seuraavissa kohdissa.

..

En la primera etapa eliges a dónde quieres ir.

Cuando planeas un viaje, empiezas decidiendo qué tipo de viaje te gustaría hacer: ¿Quieres hacer senderismo? ¿Una semana en la playa? ¿Quizá un fin de semana en una gran ciudad?

El destino de tu Viaje a la Igualdad puede ser un departamento concreto, un equipo, un contenido o un proceso de trabajo. En este paso conectas la igualdad con la política de calidad de la organización. Un ámbito de trabajo concreto y bien elegido hará mucho más fáciles las siguientes etapas de tu viaje.

....


....2 Draw the map..2 Rita kartan..2 Piirrä kartta..2 Dibuja el mapa....

....

When you start a trip you need some information and a map to find your way around.

In the second step you will describe the area of your organisation that you have chosen. Starting from a concrete question, you will map the current situation and find the data you need.

Every organisation has its own way of collecting these data. You may use existing statistics or do your own investigation. If needed, we will help you with methods and support material.

With all the facts in your hands, you will be able to make well-informed decisions in the next steps.

..

När du startar en resa behöver du information om området och en karta som hjälper dig att hitta rätt. 

I detta andra steg kommer du att beskriva det målområde du valt. Du börjar med en konkret frågeställning, kartlägger nuläget och tar fram den fakta du behöver. 

Vilken data och hur den samlas in beror på organisationen. Kanske har du användbar statistik redan, kanske behöver du göra en egen undersökning? Vid behov hjälper vi till med metodstöd och material. 

Med fakta på hand kommer du att kunna fatta välinformerade beslut i de följande stegen.

..

Kun lähdet matkalle, tarvitset tietoa alueesta ja kartan, jonka avulla löydät perille. 

Seuraavaksi kuvailet valitsemaasi kohdetta. Aloitat konkreettisilla kysymyksillä, kartoitat nykytilaneen ja etsit tarvittavat faktat.

Tiedon laatu ja sen keräämistapa riippuu organisaatiosta. Ehkä sinulla on jo valmiina käyttökelpoista tilastotietoa? Vai olisiko tarpeen tehdä oma selvitys? Autamme tarvittaessa menetelmien ja materiaalin kanssa.

Kun sinulla on tosiasioihin pohjatuvaa tietoa, pystyt tekemään hyvin perusteltuja päätöksiä seuraavissa kohdissa.

..

Cuando inicias un viaje, necesitas algo de información y un mapa para orientarte.

En la segunda etapa describirás el área de tu organización que has elegido. Comenzando con una pregunta concreta, trazarás un mapa de la situación actual y encontrarás los datos que necesitas.

Cada organización tiene su propia forma de recopilar estos datos. Puedes utilizar las estadísticas existentes o hacer tu propia investigación. Si es necesario, te ayudaremos con la metodología y con material de apoyo.

Con todos los datos en tus manos, podrás tomar decisiones bien informadas en las siguientes etapas.

....


....3 Check the compass..3 Kolla kompassen..3 Ota kompassilla suunta..3 Comprueba la brújula....

....

With the map in your hand, you need to know where you are right now and in what direction you want to go.  

This step explores the consequences of your findings from an equality perspective. We will use a definition of equality that is relevant for your organisation, and ask you to reflect on what your findings have to say about it. The outcome will be a short and precise identification of your challenges. This will be useful for you to communicate your goals and explain your action plan.

..

Med kartan i hand behöver du ta reda på var du är nu och hur du ska vrida kartan för att gå åt rätt håll. 

Detta steg utforskar konsekvenserna av den situation du kartlagt ur ett jämlikhetsperspektiv. Vi använder en definition av jämlikhet som är relevant för din organisation och du får reflektera över vad din undersökning säger om detta. Resultatet blir en kort och koncis problemformulering som kan användas för att kommunicera och förklara situationen för medarbetare och arbetsledning.

..

Kun olet saanut kartan käteesi, sinun on selvitettävä, missä olet nyt ja miten karttaa pitäisi lukea, jotta kulkisit oikeaan suuntaan.  

Selvitämme kartoittamasi tilanteen seurauksia tasa-arvonäkökulmasta. Käytämme juuri sinun organisaatiollesi sopivaa tasa-arvon määritelmää ja sinä saat pohtia, miten oma selvityksenne kytkeytyy tähän. Lopputuloksena on lyhyt ja ytimekäs haasteiden tilannekatsaus, jota voidaan käyttää tilanteesta viestimiseen ja tilanteen selittämiseen työntekijöille ja työnjohdolle.

..

Con el mapa en tus manos, necesitas saber dónde estás en este momento y en qué dirección quieres ir.  

Esta etapa explora las consecuencias de la situación que has investigado desde una perspectiva de igualdad. Utilizaremos una definición de igualdad que sea relevante para tu organización y te pediremos que reflexiones sobre lo que dicen tus datos al respecto.  El resultado será una identificación breve y precisa de tus retos. Esto te será muy útil para comunicar tus objetivos y explicar tu plan de acción.

....


....4 Make the most of your journey..4 Få ut det mesta av resan..4 Ota matkasta irti mahdollisimman paljon..4 Saca el mayor partido a tu viaje....

....

If you want to make the most of your journey, you need to know the circumstances and conditions of your destination.

How does the terrain look like to get to your goal?  Do you need good shoes?  A bus or a taxi? A timetable or a telephone number?

In this step, you will find out why things are the way they are in the organisation and what led to the situation you mapped in step 2. When you have found all possible reasons, you will identify which ones are within your mandate to influence. This will help you pack your bag and make relevant action plan in the next step.

..

För att få ut så mycket som möjligt av resan behöver du känna till omständigheterna och villkoren på din destination.

Hur ser terrängen ut på din väg mot målet? Behöver du bra skor? Ska du åka buss eller taxi? Behöver du någon slags tidtabell, eller kanske ett telefonnummer?

I detta steg tar du reda på varför det ser ut som det gör i din kartläggning och vad som lett fram till detta. När du du har hittat alla tänkbara åtgärder kommer du att identifiera vilka som ligger inom ditt mandat att förändra. Det hjälper dig att packa väskan och göra relevanta färdplaner i det sista steget.

..

Saadaksesi matkasta irti mahdollisimman paljon, sinun tulee tuntea matkakohteesi olosuhteet.

Millaista maastoa matkallasi on? Tarvitsetko hyvät kengät? Matkustatko bussilla tai taxilla? Tarvitsetko jotakin aikataulua tai ehkä puhelinnumeroa?

Seuraavaksi selvität, miksi asiat ovat niin kuin ovat ja mikä tähän on johtanut. Kun olet keksinyt kaikki mahdolliset syyt, huomaat, mihin asioihin voit vaikuttaa. Näin pakkaaminen ja sopivien matkasuunnitelmien tekeminen on helpompaa ja auttaa sinua löytämään oikeat toimenpiteet viimeisessä vaiheessa.

..

Si quieres sacar el mayor partido a tu viaje, necesitas conocer las circunstancias y condiciones que hay en tu destino.

¿Qué aspecto tiene el territorio que tienes que atravesar para alcanzar tu objetivo? ¿Necesitas un buen calzado? ¿Un autobús o un taxi? ¿Un horario o un número de teléfono?

En esta etapa averiguarás porqué las cosas son como son en tu organización y qué llevó a esa situación. Cuando hayas encontrado todas las razones posibles, identificarás sobre cuáles puedes influir. Esto te ayudará a hacer tu maleta y diseñar un plan de acción viable en la etapa siguiente.

....


5.jpg

....5 Create your itinerary.. 5 Gör upp din färdplan.. 5 Tee matkasuunnitelmasi.. 5 Diseña tu itinerario....

....

Finally, you need to set up a step-by-step itinerary.

What will you visit on your first day? Where will you sleep? How will you get to each place?This will be your last preparation before take off.

In the last step, you will bring all the parts together in a concrete action plan. You will find the right actions and decide what activities to do, when, who will do them and last, but not least, when to review the effects. This may be easily integrated in ordinary control documents, and followed up in the regular year cycle.

..

Slutligen behöver du en tydlig färdplan.

Vad ska du göra första dagen? Var ska du sova? Hur ska du ta dig mellan etappmålen?  Det är dina sista förberedelser innan avresan. 

I detta sista steg knyter du ihop säcken i en konkret handlingsplan. Du hittar rätt åtgärder och bestämmer vilka aktiviteter som är mest effektiva, när, vem som ska genomföra den och när du ska följa upp resultaten. Denna färdplan kan lätt integreras i övriga styrdokument och följas upp tillsammans inom den ordinarie årscykeln.

..

Lopuksi tarvitset selkeän matkasuunnitelman.

 

Mitä teet ensimmäisenä päivänä? Missä nukut? Miten liikut etappien välillä?Nämä ovat viimeisiä valmisteluja ennen lähtöä.

Nyt kokoat palaset yhteen konkreettiseksi toimintasuunnitelmaksi. Löydät oikeat toimenpiteet ja päätät, mitkä toimet ovat tehokkaimpia, milloin ja kuka ne toteuttaa ja milloin tulokset käydään läpi. Tämän matkasuunnitelman voi helposti sisällyttää muihin ohjausasiakirjoihin ja käydä läpi tavanomaisen vuosikierron yhteydessä. 

..

Por último, necesitas crear un itinerario paso a paso.

¿Qué visitarás el primer día? ¿Dónde dormirás? ¿Cómo llegarás a cada sitio? Este será el último preparativo antes del despegue. 

En la última etapa, unirás todos los pasos anteriores para crear un plan de acción concreto. Encontrarás las acciones adecuadas y elegirás qué actividades hacer, cuando, quién las llevará a cabo y, finalmente, cuándo revisarás los resultados. Todo esto puede integrarse fácilmente en los documentos de control que ya estés utilizando y su seguimiento puede formar parte del ciclo regular de tu organización. 

....


Download Sample Tool