Previous Journeys..Tidigare resor..Aikaisemmat matkat..Previous Journeys


The Third Biggest City in Sweden (City of Malmö)..Malmö stad.. Malmön kaupunki (Malmö stad)..The Third Biggest City in Sweden (City of Malmö)

....Equality journey has been developed from "The road to equality", designed by Medida for the City of Malmö in 2012. The client's budget urged for “gender equality analyses” to be conducted in all parts of the organisation. One administrative unit (Södra Innerstaden) decided for a “bottom up” process, seeing the need for involving the front line staff, the part of the administration seen by the Malmö citizens. .. Jämlikhetsresan har utvecklats från Vägen till jämställdhet, som togs fram av Medida för Malmö stad 2012. Stadens budget krävde att jämställdhetsanalyser skulle genomföras i stadens alla förvaltningar. Stadsdelsförvaltningen Södra Innerstaden bestämde sig för en "bottom up" process som skulle involvera hela personalstyrkan. ..Tasa-arvomatka on jatkoa “Tie tasa-arvoon” –projektille, jonka Medida suunnitteli Malmön kaupungille vuonna 2012. Kaupungin budjetti vaati, että sukupuolivaikutusten arviointi tehtäisiin kaupungin kaikilla toimialoilla. Södra Innerstadin kaupunginosahallinto päätti toteuttaa analyysin “bottom up” –prosessina, joka käsittäisi koko henkilökunnan. ..Equality journey has been developed from "The road to equality", designed by Medida for the City of Malmö in 2012. The client's budget urged for “gender equality analyses” to be conducted in all parts of the organisation. One administrative unit (Södra Innerstaden) decided for a “bottom up” process, seeing the need for involving the front line staff, the part of the administration seen by the Malmö citizens. ....

....“The road to equality” has later been implemented in several parts of the organisation, due to its comprehensive structure and easy approach. Also the Equality Journey has been successfully implemented in another administrative unit of Malmö (Söder), providing both high quality analyses and general recommendations on their gender mainstreaming process. ..Vägen till jämställdhet har sedan använts i flera andra förvaltningar i staden. Det är ett överskådligt verktyg och enkelt att använda. Också Jämlikhetsresan har med framgång provats i en Stadsområdesförvaltning, och legat till grund för både högkvalitativa jämställdhetsanalyser och övergripande råd kring förvaltningens arbete med jämställdhetsintegrering. ..Tietä tasa-arvoon on tämän jälkeen käytetty monilla muillakin kaupungin toimialoilla. Se on kaiken kattava ja helppokäyttöinen työkalu. Myös Tasa-arvomatkaa on kokeiltu menestyksekkäästi toisessa hallinnollisessa yksikössä (Söder), ja se on luonut pohjan sekä korkealaatuisille tasa-arvoanalyyseille että yleisille ohjeille tasa-arvon valtavirtaistamiseksi yksikössä. .. “The road to equality” has later been implemented in several parts of the organisation, due to its comprehensive structure and easy approach. Also the Equality Journey has been successfully implemented in another administrative unit of Malmö (Söder), providing both high quality analyses and general recommendations on their gender mainstreaming process. ....


An International NGO with Gender Equality in Focus..En internationell NGO med stort jämställdhetsfokus..Kansainvälinen kansalaisjärjestö tasa-arvon ytimessä..An International NGO with Gender Equality in Focus

....There was a need of an outside partner to conduct a Gender Equality Self Assessment (GESA) process in an organization that has Gender Equality on top of its agenda. The Gender Equality Journey was chosen as the best tool among other competitors. The process lasted 6 month and consisted of 12 interviews about gender in the organization, teamvise workshops for the entire organization (including top management) and a follow up session. ..Organisationen behövde en extern partner för att stötta i deras GESA-process (Gender Equality Self Assessment). Jämställdhetsresan valdes som det bästa verktyget bland flera konkurrenter. Processen varade i sex månader och bestod av tolv intervjuer om jämställdheten i organisationen, workshops i arbetslagen (även ledningsgruppen) och en uppföljningssession. ..Organisaatio tarvitsi ulkopuolisen kumppanin tukemaan GESA-prosessiaan (Gender Equality Self Assessment). Tasa-arvomatka valittiin parhaaksi työkaluksi useiden kilpailijoiden joukosta. Prosessi kesti kuusi kuukautta ja koostui 12:sta organisaation tasa-arvoa käsittelevästä haastattelusta, työlakiin liittyvistä työpajoista (myös johtoryhmä) ja seurantaistunnosta. ..There was a need of an outside partner to conduct a Gender Equality Self Assessment (GESA) process in an organization that has Gender Equality on top of its agenda. The Gender Equality Journey was chosen as the best tool among other competitors. The process lasted 6 month and consisted of 12 interviews about gender in the organization teamvise workshops for the entire organization (including top management) and a follow up session. ....

....We produced a final GESA-report based on the interviews, the workshops and the team action plans. We also gave guidelines for the organisation’s future work. Strengths and weaknesses in the organisation were pointed out, and we set up recommendations and an step-by-step action plan. ..Vi sammanställde en slutlig GESA-rapport baserad på intervjuerna, workshoparna och arbetslagens arbetsplaner. Vi satte också upp riktlinjer för organisationens framtida arbete. Styrkor och utvecklingsområden lyftes fram, och vi satte upp rekommendationer och en handlingsplan. ..Kokosimme lopullisen GESA-raportin, joka perustui haastatteluihin, työpajoihin ja työlainsäädäntöä koskeviin toimintasuunnitelmiin. Annoimme organisaatiolle myös ohjeet tulevaa varten. Vahvuudet ja kehitysalueet nostettiin esiin ja lisäksi annoimme suosituksia sekä toimintasuunnitelman. ..We produced a final GESA-report based on the interviews, the workshops and the team action plans. We also gave guidelines for the organisation’s future work. Strengths and weaknesses in the organisation were pointed out, and we set up recommendations and an step-by-step action plan. ....


A Health Sector Educational Institution..En ideell utbildningsorganisation i hälsosektorn..Voittoa tavoittelematon terveysalan koulutusjärjestö..A Health Sector Educational Institution

....The organisation needed an Equality Action Plan to secure the quality of the education towards the students but also in human resources after a major organizational change. It was important for them to have the full staff involved in the process. As the organization didn´t have equality in their documents yet, we tailored a workshop to create an organizational definition of equality. This was needed to start the process towards equality.
..Organisationen behövde en likabehandlingsplan för att säkerställa både utbildningens kvalitet för studenterna, och arbetsvillkoren för personalen, efter en större omorganisation. Det var viktigt för dem att ha hela personalstyrkan inblandad i processen. Eftersom organisationen ännu inte hade några jämlikhetsmål uppsatta utformade vi en workshop för att skapa en gemensam målbild förankrad i verksamheten. Detta som ett första steg i förberedelserna för Jämlikhetsresan. ..Organisaatio tarvitsi suurehkon uudelleenjärjestelyn jälkeen yhdenvertaisuussuunnitelman turvatakseen sekä koulutuksen tason opiskelijoille että henkilökunnan työehdot. Heille oli tärkeää, että koko henkilökunta olisi mukana prosessissa. Koska organisaatiolla ei vielä ollut olemassa tasa-arvotavoitteita, toteutimme räätälöidyn työpajan luodaksemme organisaation toiminnalle yhteiset tavoitteet. Tämä oli ensimmäinen askel kohti Tasa-arvomatkaa. ..The organisation needed an Equality Action Plan to secure the quality of the education towards the students but also in human resources after a major organizational change. It was important for them to have the full staff involved in the process. As the organization didn´t have equality in their documents yet, we tailored a workshop to create an organizational definition of equality. This was needed to start the process towards equality. ....

....We conducted three Equality Journey workshops with the staff and they worked with their individual journeys on chosen tasks of their everyday work. At the end of the process we delivered a report about future work, based on the process and the personal action plans.  
..Vi genomförde sedan tre workshops i Jämlikhetsresan med personalstyrkan. De arbetade med individuella resor utifrån deras egna arbetsuppgifter. I slutet av arbetsprocessen levererade vi en rapport med tydliga förändringsförslag, med utgångspunkt i handlingsplanerna. 
..Myöhemmin teimme kolme Tasa-arvomatka –työpajaa koko henkilöstön kanssa. Kukin teki henkilökohtaisia matkoja, omiin työtehtäviin perustuen. Prosessin päätteeksi laadimme raportin, jossa annoimme selkeitä toimintasuunnitelmiin pohjautuvia muutosehdotuksia.
..We conducted three Equality Journey workshops with the staff and they worked with their individual journeys on chosen tasks of their everyday work. At the end of the process we delivered a report about future work, based on the process and the personal action plans. ....