ca.jpg

Christina Ahlzén
....Managing Director of Medida..VD på Medida..Toimtusjohtaja, Medida..Managing Director of Medida....

Jämlean

Twitter
Facebook

Christina Ahlzén

....

I have worked professionally with gender mainstreaming/equality issues since 2009, mainly in public sector/municipalities, on all levels in the organisation. Group/gender disaggregated statistics; public management and equality analyses are my specialities.

Equality issues/mainstreaming can never stay at the top management or HR department. They need to be understood and embraced by all co-workers, at every level in the organisation. My ambition with the Equality Journey was to create tools that can be understood and used in different sectors and on different levels in the organisation. Seeing high quality analyses be done by any teacher, nurse, care taker, hr-consultant or general director that a week before knew almost nothing about equality issues, makes me feel hope  for the future!

I’m offering trainings and support mainly in Swedish and English/international context, mainly in the public sector - from directors and quality controllers to nurses and social assistants.

..

Jag har arbetat professionellt med jämställdhetsintegrering och jämlikhetsfrågor sedan 2009. Mestadels har jag arbetat i offentlig sektor/kommuner, inom de flesta sektorer och på alla nivåer. Könsuppdelad/gruppindelad statistik, förvaltningsstyrning och jämlikhetsanalys är mina specialområden.

Frågor om jämlikhet får aldrig stanna på administrativ nivå eller begränsas till HR-frågor. De behöver förstås och förankras hos alla medarbetare, på alla nivåer i en organisation. Min ambition med Jämlikhetsresan är att skapa redskap som kan förstås och användas inom olika sektorer och på olika nivåer i organisationen. När jag ser kvalitativa analyser tas fram av lärare, undersköterskor, vaktmästare, HR-personal, eller förvaltningsdirektörer som en vecka innan knappt hade någon insikt i jämlikhetsfrågor, då känner jag hopp inför framtiden.

Jag utbildar och handleder främst på svenska och engelska i svensk/internationell kontext. Helst arbetar jag i offentlig sektor med allt från förvaltningsdirektörer och controllers till socionomer och barnskötare. 

..

Tasa-arvokysymykset eivät saa jäädä hallinnon tasolle tai rajoittua HR-kysymyksiin. Niitä pitää ymmärtää ja niissä on huomioitava kaikki työntekijät, organisaation kaikilla tasoilla. Tavoitteeni Tasa-arvomatkalla on luoda työkalu, joka on ymmärrettävä ja käyttökelpoinen eri sektoreilla ja organisaation eri tasoilla. Kun näen opettajien, lähihoitajien, vahtimestarien, HR-henkilöstön tai hallintojohtajien – joilla ei viikko sitten ollut juurikaan tietoa tasa-arvokysymyksistä – esittelevän laadullisia analyysejä, tulevaisuus tuntuu toiveekkaalta.

Koulutan ja ohjaan lähinnä ruotsiksi ja englanniksi ruotsinkielisissä/kansainvälisissä yhteyksissä. Mieluiten työskentelen julkisella sektorilla hallintojohtajista ja controllereista sosionomeihin ja lastenhoitajiin. 

..

I have worked professionally with gender mainstreaming/equality issues since 2009, mainly in public sector/municipalities, on all levels in the organisation. Group/gender disaggregated statistics; public management and equality analyses are my specialities.

Equality issues/mainstreaming can never stay at the top management or HR department. They need to be understood and embraced by all co-workers, at every level in the organisation. My ambition with the Equality Journey was to create tools that can be understood and used in different sectors and on different levels in the organisation. Seeing high quality analyses be done by any teacher, nurse, care taker, hr-consultant or general director that a week before knew almost nothing about equality issues, makes me feel hope  for the future!

I’m offering trainings and support mainly in Swedish and English/international context, mainly in the public sector - from directors and quality controllers to nurses and social assistants.

....