Banner_framsida.jpg
gul_ip_1511.jpg
Banner_Steg_2309_2.png
13932882_1205938769457175_7635876372788078120_n.jpg
followus_1.jpg
Banner_framsida.jpg

Equality Journey..Jämlikhetsresan..Tasa-arvomatka..Viaje a la igualdad


Equality Journey — Guide Your Organization to Equality..Jämlikhetsresan — din guide till jämlikhet..Tasa-arvomatka — opastaa kohti tasa-arvoa..Viaje a la Igualdad – Guía tu organización hacia la igualdad

SCROLL DOWN

Equality Journey..Jämlikhetsresan..Tasa-arvomatka..Viaje a la igualdad


Equality Journey — Guide Your Organization to Equality..Jämlikhetsresan — din guide till jämlikhet..Tasa-arvomatka — opastaa kohti tasa-arvoa..Viaje a la Igualdad – Guía tu organización hacia la igualdad

EQUALITY JOURNEY IN A SUITCASE ..JÄMLIKHETSRESAN I EN VÄSKA..TASA-ARVOMATKA LAUKUSSA..UNA MALETA PARA EL VIAJE A LA IGUALDAD

....A Hands-on Tool To Develop
Equality In Your Organisation

No More Diffuse Equality Talk, But Concrete Actions.

..

Ett konkret verktyg för att utveckla
jämlikhet i din organisation

Slut på luddigt prat, nu är det handling som gäller.

..

Käytännönläheinen työkalu tasa-arvon kehittämiseen organisaatiossasi

Stoppi ympäripyöreille puheille, nyt otetaan teoista mittaa.

..

Una Herramienta muy Práctica para desarrollar la Igualdad en tu Organización

Sin Palabras Vacías, Con Acciones Concretas

....

gul_ip_1511.jpg

Best on The Market..Bästa verktyget på marknaden..Best on The Market..Best on The Market


Best on The Market..Bästa verktyget på marknaden..Best on The Market..Best on The Market


....What makes this tool one of the best
on the market?..Varför Jämlikhetsresan är ett av de bästa verktygen på marknaden?..Miksi Tasa-arvomatka on yksi markkinoiden parhaista työkaluista?..¿Por qué esta herramienta es una de las mejores del mercado?....

It's Easy-to-use..Lätt att använda..Helppokäyttöinen..Es fácil de usar

  • ....Question and answer approach..En frågor och svar-ansats..Kysymys-vastaus –lähestymistapa..Dinámica de preguntas y respuestas....

  • ....Easy to use for all..Enkel, så att vem som helst kan använda det..Niin yksinkertainen, että kuka tahansa osaa käyttää sitä..Uso sencillo para todo el mundo....

  • ....Simple and appealing layout..Enkel och tilltalande layout..Hauska ja kiinnostava ulkoasu..Diseño simple y atractivo....

Turn Your Quality Into Equality..Gör jämlikhet av din kvalitet..Parantaa laatua tasa-arvon kautta..Conecta la Igualdad con la Calidad

  • ....Connects equality to every day working tasks..Förankrar jämlikhet i arbetsuppgifterna i vardagen..Kytkee tasa-arvo-ajattelun päivittäisiin työtehtäviin..Integra la igualdad en tu trabajo diario....

  • ....Bottom up approach.."Bottom-up" metod.."Bottom-up” –menetelmä..Se desarrolla a partir de las tareas cotidianas....

  • ....Starting from your overall quality standards..Tar sin utgångspunkt i ert generella kvalitetsarbete..Lähtökohtana organisaationne yleinen laatutyö..En conexión con los estándares de calidad en tu organización....

It's Action Oriented..Handlingsorienterad..Keskittyy tekoihin..Está orientada a la acción

  • ....Supports ownership of the process, promoting change..Stöder processägarskap och främjar förändring..Tukee prosessin omistajuutta ja edistää muutosta..Favorece la implicación personal en el proceso de cambio....
  • ....Focused on achieving measurable results..Tydligt resultatfokus..Tulos keskiössä..Se centra en el logro de resultados medibles....
  • ....Produces an hands on action plan..Skapar en konkret handlingsplan..Luo käytännönläheisen toimintasuunnitelman..Produce un plan de acción concreto y viable....
Banner_Steg_2309_2.png

5 Steps to Equality..5 steg till jämlikhet..5 askelta tasa-arvoon..5 Steps to Equality


5 Steps to Equality..Fem steg mot jämlikhet..Viisi askelta tasa-arvoon..5 pasos hacia la igualdad

Your Journey Step by Step..Din resa steg för steg..Tasa-arvomatka askel askeleelta..Tu Viaje Paso a Paso 

5 Steps to Equality..5 steg till jämlikhet..5 askelta tasa-arvoon..5 Steps to Equality


5 Steps to Equality..Fem steg mot jämlikhet..Viisi askelta tasa-arvoon..5 pasos hacia la igualdad

Your Journey Step by Step..Din resa steg för steg..Tasa-arvomatka askel askeleelta..Tu Viaje Paso a Paso 

Equality Journey — Step by Step..Jämlikhetsresan — Steg för steg..Tasa-arvomatka — askel askeleelta..El Viaje a la Igualdad — Paso a Paso

2.png

....1 Choose Your Destination ..1 Välj din destination.. 1 Valitse päämääräsi.. 1 Elige tu Destino....

....Decide on which part of the organization you will work. .. Bestäm inom vilket område du ska arbeta. ..Päätä, millä organisaatiosi alueella työskentelet. ..Decide en qué parte de la organización vas a trabajar.....

2.jpg

....2 Draw The Map.. 2 Rita kartan.. 2 Piirrä kartta.. 2 Dibuja el Mapa....

....Find information and facts about the present situation. ..Ta fram information och fakta om nuläget. ..Etsi tietoa ja faktoja nykytilanteesta. ..Encuentra información y datos sobre la situación actual.....

4.png

....3 Check The Compass.. 3 Kolla kompassen.. 3 Ota kompassilla suunta.. 3 Comprueba la Brújula....

....Discover the relevance of your findings for equality. ..Upptäck vad din kartläggning har med jämlikhet att göra. ..Mieti, miten löydöksesi liittyvät tasa-arvoon. ..Descubre la relevancia de tus datos para la igualdad.....

5.png

....4 Make The Most Of Your Journey.. 4 Få ut det mesta av resan.. 4 Ota matkasta irti mahdollisimman paljon.. 4 Saca el Mayor Partido a tu Viaje....

....Explore the origins of the current situation and find the path forward. ..Utforska orsakerna till den nuvarande situationen för att finna vägen framåt. ..Selvitä syyt nykytilanteeseen ja etsi reitti, joka johtaa eteenpäin. ..Explora los orígenes de la situación actual y encuentra el camino a seguir....

6.png

....5 Create Your Travel Itinerary.. 5 Gör färdplanen.. 5 Tee matkasuunnitelma.. 5 Crea tu Itinerario de Viaje....

....Define hands-on tasks for change in a concrete action plan. ..Definiera konkreta arbetsuppgifter för att skapa förändring i en handlingsplan. ..Määrittele toimintasuunnitelmassa konkreettiset toimet muutoksen aikaansaamiseksi. ..Define tareas concretas para el cambio en un plan de acción viable....

13932882_1205938769457175_7635876372788078120_n.jpg

Get In Touch..Kontakta oss..Ota yhteyttä..Get In Touch


Get In Touch..Kontakta oss..Ota yhteyttä..Get In Touch


followus_1.jpg

Follow Us..Följ oss..Seuraa meitä..Follow Us


Follow Us On..Följ oss på..Seuraa meitä..Síguenos en
Facebook

Follow Us..Följ oss..Seuraa meitä..Follow Us


Follow Us On..Följ oss på..Seuraa meitä..Síguenos en
Facebook

Yes, i would like to receive the Equality Journey newsletter..Ja, jag vill läsa nyhetsbrev om Jämlikhetsresan..Kyllä, haluan tilata uutiskirjeen..Sí, me gustaría recibir la newsletter del Viaje a la Igualdad

New Page


New Page